Chi tiết về Tác giả

Công Tráng, Nguyễn

  • T. 45, S. 6 (2007) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP