Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Vũ

 • T. 45, S. 3 (2007) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 4 (2007) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng cracking phân tử lớn
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 4 (2007) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu tính chất hấp phụ của mordenit có tỉ số Si/Al cao nhờ biến tính bằng phương pháp nhiệt – hơi nước và xử lý axit
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP