Chi tiết về Tác giả

Chiến, Đinh Minh Học viện Kỹ thuật Quân sự

  • S. 2 (2007) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Xây dựng cơ sở dữ liệu môn học, hình thức phục vụ mới của Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP