Chi tiết về Tác giả

C, . Q VJOL

  • S. 3 (2005) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Phiên họp trù bị của Hội nghị Thư viện các trường đại học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP