Chi tiết về Tác giả

C., . Q. VJOL

  • S. 3 (2005) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Khánh thành Thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP