Chi tiết về Tác giả

LOAN THÙY, BÙI

  • S. 2 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở vào xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2017) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Phát triển dịch vụ thông tin-thư viện tại một số trường đại học trên thế giới: Bài học với thư viện đại học Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP