Chi tiết về Tác giả

Loan Thùy, Bùi

 • S. 4 (2011) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2012) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Quản lý tài liệu điện tử bằng Dspace tại Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2013) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
  Quản lý chất lượng hoạt động thư viện đại học dưới góc độ ISO 9001: 2008
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP