Chi tiết về Tác giả

Loan Thùy, Bùi

  • S. 4 (2009) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Đặc điểm lao động thông tin-thư viện và tiêu chí đánh giá hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP