Chi tiết về Tác giả

Haruechaliyasak, Choochart

  • S. 2 (2012) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Nhận dạng cá nhân trong hình ảnh của mục tin dựa vào phân tích văn bản
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP