Chi tiết về Tác giả

Goh, Dion Hoe-Lian

  • S. 3 (2009) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Sự thịnh hành và sử dụng Web 2.0 trong các thư viện
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP