Chi tiết về Tác giả

Lim, Ee-Peng

  • S. 1 (2013) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Hiển thị và khảo sát kỹ các mạng thông tin tiến hóa trong Wikipedia
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP