Chi tiết về Tác giả

H, N H

 • S. 1 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội nghị tổng kết và nghiên cứu khoa học 5 năm của Trung tâm TT-TV Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Hội Thông tin-Tư liệu KHCN Việt Nam và Hội thảo khoa học về công nghệ nội dung
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ về xây dựng chuẩn TTTL
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP