Chi tiết về Tác giả

LÊ HOÀI PHƯƠNG, NGUYỄN

  • S. 1 (2015) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Chia sẻ thông tin giữa các thư viện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: hiện trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP