Chi tiết về Tác giả

LÊ PHƯƠNG HOÀI, NGUYỄN

  • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học Xã hội: thành công và tồn tại
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP