Chi tiết về Tác giả

L, Nt T VJOL

  • S. 3 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Cuộc họp Đại diện toàn quyền các nước thành viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ICSTI) lần thứ 59
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP