Chi tiết về Tác giả

Chiến, Quang

  • S. 4 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Hội thảo khoa học “Ngành TT-TV: thách thức và triển vọng”
    Toàn văn  PDF
  • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Kỷ niệm 45 năm truyền thống đào tạo ngành khoa học thư viện và hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo ngành
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP