Chi tiết về Tác giả

L, T VJOL

  • S. 2 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Lễ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” cho Giáo sư Patricia G. Oyler
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP