Chi tiết về Tác giả

L, T T

 • S. 4 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lớp tập huấn “Giám sát và đánh giá việc sử dụng nguồn tin điện tử”
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lớp đào tạo giảng viên về qui tắc biên mục Anh-Mỹ (AACR2)
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Dự án tặng tạp chí (JDP)
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Cuộc họp lần thứ V Liên hợp Thư viện về nguồn tin điện tử
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP