Chi tiết về Tác giả

Liu, Wei

  • S. 4 (2005) - NHÌN RA THẾ GIỚI
    Những phát triển mới về thư viện số hoá ở Trung Quốc
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP