Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trung tâm Khuyến công Khánh Hòa: Chú trọng hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin

PV PV

Tóm tắt


Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác khuyến công và xúc tiến thương mại, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến công Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình hội thảo, các lớp tập huấn cho doanh nghiệp, chú trọng đến các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh.


Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP