Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định lượng omeprazol trong huyết tương bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao ( PLC-DAD)

NGUYỄN LÊ VÂN HÀ, NGUYỄN THỊ THỦY, DƯƠNG ĐÌNH CHUNG

Tóm tắt


    Trong nghiên cứu này, phương pháp HPLC để định lượng omeprazol trong huyết tương người đã được xây dựng và thẩm định. Mẫu huyết tương được làm sạch bằng phương pháp gây tủa protein với dung môi là methanol, sau đó li tâm với tốc độ 12000rpm trong 10 phút. Dịch sau khi li tâm được lọc qua màng lọc 0,45m làm dịch tiêm sắc kí. Điều kiện sắc kí được thực hiện như sau: Cột C18 (4,6 x 150mm, 5m), với lọc tiền cột tương ứng; Đầu dò - DAD (301nm); Pha động:acetonitril - dipotassium hydrogene phosphat 3mM (27:73); Tốc độ dòng 1,2ml/phút; phương pháp này đã được thẩm định cho khả năng lặp lại (RSD <5%), độ chính xác (92,91 - 98,48%), tính tuyến tính (r >0999 ở 250 - 8000ng/ml) và độ nhạy (LOQ 289,5ng ml). Hiệu suất chiết cao (94,2 - 98,8%) với RSD <5%. Mẫu huyết tương ổn định sau 3 chu kì đông - rã và trong quá trình xử lí mẫu. Tất cả các chỉ tiêu đã thẩm định và đạt yêu cầu theo hướng dẫu của FDA. Do đó, phương pháp này có thể áp dụng được để định lượng OMZ trong huyết tương.

Toàn văn: PDF