Chi tiết về Tác giả

TIẾN VINH, ĐỖ

  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nuôi cấy protocorm lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) in vitro
    Tóm tắt  PDF