Chi tiết về Tác giả

TRUNG SỸ, ĐỖ

  • S. 1 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
    Tóm tắt  PDF