Chi tiết về Tác giả

THỊ THANH TÂM, ĐINH

  • S. 2 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole
    Tóm tắt  PDF