Chi tiết về Tác giả

THỊ PHƯƠNG LIÊN, HOÀNG Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KHOA HỌC SỨC KHỎE
    Khảo sát tác động chống oxy hóa in vitro của lá cây lá dong (Phrynium parviflorum Roxb, Marantaceae)
    Tóm tắt  PDF