Chi tiết về Tác giả

BẢO TIẾN, LÊ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy
    Tóm tắt  PDF