Chi tiết về Tác giả

THỊ THU, LÊ

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối lưu của một số loại nấm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF