Chi tiết về Tác giả

THU THỦY, LÊ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 2 (2018) - KHOA HỌC SỨC KHỎE
    Khảo sát ảnh hưởng của một vài chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy in vitro cây viễn chí lá nhỏ (polygala paniculata L.)
    Tóm tắt  PDF