Chi tiết về Tác giả

TIẾN DŨNG, LÊ

  • S. 2 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Tình hình ứng dụng CRISPR/Cas trong cải thiện di truyền cây nông nghiệp
    Tóm tắt  PDF