Chi tiết về Tác giả

PHI VŨ, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
    Tác động của đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học đến nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF