Chi tiết về Tác giả

THỊ VÂN LINH, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối lưu của một số loại nấm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2019) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình chần và sấy đến hàm lượng vitamin C trong gốc măng tây xanh (Asparagus officinalis L.)
    Tóm tắt  PDF