Chi tiết về Tác giả

TRÀ MI, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF