Chi tiết về Tác giả

VĨNH KHƯƠNG, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KINH TẾ - QUẢN TRỊ
    Nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nay
    Tóm tắt  PDF