Chi tiết về Tác giả

NGUYEN, THI PHUONG Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Cytotoxic activity of Combretum quadrangulare leaf extracts on HepG2 cancer cell line
    Tóm tắt  PDF