Chi tiết về Tác giả

THỊ TUYẾT NƯƠNG, TRƯƠNG Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KINH TẾ - QUẢN TRỊ
    Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0
    Tóm tắt  PDF