Chi tiết về Tác giả

VĂN CƯỜNG, VŨ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KINH TẾ - QUẢN TRỊ
    Thẩm định chi tiết pháp lí trong thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF