Ban biên tập

BTV chính

Nguyễn Thị Kim Cương, Việt Nam


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423