Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác “Truyện Kiều”

GS.TS. PHONG LÊ

Tóm tắt


 Bài viết phân tích những đóng góp to lớn của đại thi hào Nguyễn Du trong nền văn học Việt Nam và giá trị của kiệt tác Truyện Kiều.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423