Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013

ThS. KHỔNG VĂN THẮNG

Tóm tắt


     Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chủ động trong hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới đối với nước ta. Tuy nhiên, thực trạng thu hút FDI của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, hiệu quả sử dụng chưa cao, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư còn chưa hợp lý. Vì vậy, việc lựa chọn những giải pháp thu hút và sử dụng FDI hợp lí sẽ giúp nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển ngày càng nhanh, mạnh. Bài báo, sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI nước ta trong 13 năm qua, phát hiện những hạn chế của lĩnh vực này và đề xuất một số giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư FDI trong tương lai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423