Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan niệm về chiến tranh trong truyện ngắn "Vết thương người thứ ba" của Trang Thế Hy

ThS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Tóm tắt


     Trang Thế Hy được xem là "người hiền của văn chương Nam bộ". Bài viết trình bày quan niệm về chiến tranh trong truyện ngắn "Vết thương thứ mười ba" của ông. Qua đó, rút ra một số vấn đề về tư tưởng nghệ thuật của nhà văn trong tác phẩm này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423