Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhân nuôi phạm vi hẹp nhện Pardosa Pseudoannulata và khả năng ăn mồi của đối tượng này trong điều kiện invitro

ThS. Trần Thanh Thy

Tóm tắt


Sự phát triển vòng đời của nhện Pardosa pseudoannulata trung bình là 71 ngày, trong đó giai đoạn trứng 15,67 ngày, giai đoạn ấu trùng nhện đực 47,50 ngày, giai đoạn ấu trùng nhện cái 49,22 ngày và thành trùng đến đẻ trứng 7,78 ngày. Nhân nuôi cá thể nhện P.pseudoannulata trong phạm vi hẹp cho thấy, một thành trùng nhện cái đẻ trung bình 503,32 ấu trùng, tổng đợt nuôi của 15 cặp thu được 6024 ấu trùng. Khả năng hoàn thành ở các giai đoạn phát triển của nhện, giai đoạn trứng, ấu trùng tuổi 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, tương ứng là 96,87%; 75,50%; 65,50%; 59,00%; 55,50%; 51,00%; 49,50%; 49,50% và 49,50% cũng là tỉ lệ vũ hóa trưởng thành, từ trưởng thành đến trước đẻ là 100%. Thành trùng đực và cái P.pseudoannulata đều ăn được 8 loại mồi khác nhau, gây hại cây trồng, trong đó Hydrella griseola, Oxya chinensis và Oxya spp là ăn nhiều nhất và nhện cái ăn cao hơn nhện đực.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423