Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển tại đảo Phú Quốc

ThS. Phan Thị Dang

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến du lịch biển ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng số mẫu là 270, số mẫu này được tác giả phỏng vấn trực tiếp du khách nội địa bằng bảng hỏi trong 6 tháng từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015 và địa điểm lấy mẫu là những bãi biển trên đảo Phú Quốc. Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp giúp du lịch biển ở đảo Phú Quốc phát triển hợp lý hơn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423