Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu về tính phi tuyến của âm tiết Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Trần Quý

Tóm tắt


Cao Xuân Hạo cho rằng lí thuyết âm vị học truyền thống được khái quát từ cứ liệu của ngôn ngữ châu Âu. Âm vị học truyền thống xem âm vị là những khúc đoạn được cắt ra từ âm tiết. Ngược lại, Cao Xuân Hạo quan niệm theo ngữ âm học đương đại, cho rằng âm tiết tiếng Việt mang đặc điểm phi tuyến tính tức là không thể chia cắt âm tiết thành những đoạn nhỏ hơn. Việc khẳng định tính phi tuyến của âm tiết là một nhận định ngữ âm học chứ không phải kết luận âm vị học. Điều khác biệt giữa lí thuyết phi tuyến tính và âm vị học đoạn tính (cổ điển) là ở kích cỡ âm vị. Tiếng Việt cùng các tiếng Đài Loan, Trung Quốc, Nhật… là ngôn ngữ đơn lập, tức là hình thái của từ không biến đổi. Theo truyền thống, tiếng Việt được xem là đơn tiết tính bởi vì hấu hết từ tiếng Việt là từ đơn tiết.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423