Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương pháp dạy học ngôn ngữ sử dụng tình huống (Bài Hiện tượng từ đồng âm Tiếng Việt)

ThS. Đào Duy Tùng

Tóm tắt


Dạy học tình huống là một hình thức dạy học có tính thực tiễn và gây hứng thú cho người học. Bài viết này vận dụng phương pháp dạy học tình huống trong ngôn ngữ học, cụ thể là bài hiện tượng từ đồng âm trong tiếng Việt với mong muốn có thể áp dụng phương pháp mới giúp người học phát huy tính chủ động, óc sáng tạo và sự thích thú khi tham dự lớp.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423