Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua

ThS. Nguyễn Hồ Thanh

Tóm tắt


Trong thời gian qua, An Giang đã làm tốt công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gópphần quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, An Giang cũng cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác hợp lý hơn nữa các nguồn lực để phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423