Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý dự án bằng phương pháp quản lý giá trị thu được EVM (earned value management)

ThS. Trương Công Bằng

Tóm tắt


Phương pháp quản lý giá trị thu được EVM (Earned value management) dùng để quản lý các dự án đầu tư xây dựng, làm cơ Sở để các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo nắm bắt được tình hình thực hiện của dự án, đánh giá chính xác tình trạng cũng như cập nhập từ đó tính toán các khoản chỉ phí, điều chỉnh tiến độ... để hoàn thành dự án đạt hiệu quả cao.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423