Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản (2001-2010)

ThS. Mai Thúy Bảo Hạnh

Tóm tắt


Bài viết trình bày một cách khái quát và hệ thống vai trò của Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản (2001 - 2010). Bằng những kế hoạch chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế đất nước với những chương trình cải cách lớn như là cái cách hành chính, cái cách cơ cấu kinh tế, cái cách hệ thống tài chính, cái cách cơ cầu hệ thống bảo hiểm xã hội, cải cách cơ cầu tài chính, cái cách giáo dục… Chính phủ Nhật Bản đã đem lại cho đất nước sự hồi sinh mới sau những khó khăn mà Nhật Bản đã và đang trải qua.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423