Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổ dịch vụ sản xuất nông nghiệp - Mô hình sản xuất mới của kinh tế hộ ở Vĩnh Long

ThS. Huỳnh Kim Thừa

Tóm tắt


Tổ Dịch vụ sản xuất nông nghiệp là mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp của kinh tế hộ, mô hình này là sự liên kết, hợp tác giữa các hộ nông dân với nhau và thành lập từ nguồn vốn đóng góp của tổ viên. Quá trình thành lập, Tổ Dịch vụ sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải vượt qua nhiều khó khăn. Hiệu quả từ mô hình là rất lớn và thể hiện trên 7 phương diện. Tuy nhiên, để mô hình phát triển về quy mô và chất lượng, bài báo này xin đề xuất các giải pháp căn cơ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423