Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế biến sản phẩm mức hạt cao kiểng (Veichiia Merillii)

ThS. Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

Tóm tắt


Với mục đích chế biến sản phẩm mứt hạt cau kiểng và đa dạng hóa sản phẩm mứt trái cây trên thị trường. Kết quả nghiên cứu, khi sử dụng phương pháp chần qua cơm mẻ 2 lần, mỗi lần 7 phút cho thấy hàm lượng tannin còn lại trong nguyên liệu thấp nhất. Bổ sung đường với tỉ lệ 1:1 trong 6 giờ và sấy với thời gian 7 giờ sẽ cho sản phẩm có chất lượng tốt và giá trị cảm quan cao.

Từ khóa: hạt cau kiểng, tarmin, sấy, chất lượng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423