Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng ở tỉnh An Giang qua 30 năm đổi mới

ThS. Nguyễn Hồ Thanh

Tóm tắt


An Giang là vùng đất có tiềm năng rất lớn về phát triển nông nghiệp. Qua 30 năm đổi mới, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, nông nghiệp An Giang đã có bước phát tiến đột phá. Những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp của tỉnh An Giang có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, khẳng định vai trò lãnh đạo năng động, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong quá trình vận dụng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp.

Từ khóa: nông nghiệp, đổi mới, An Giang, vận dụng. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423